Részletek
Dátum:

október 20

Időpont:

19:00 - 20:15

Weboldal:
Esemény honlapja
Helyszín

Teātra nams JŪRAS VĀRTI

Karlīnes iela 40

Ventspils, Latvia, LV 3601

Венгерский государственный театр
Szeged Contemporary Dance Company
Привозит в Ригу Балет “Carmina Burana”!

Репертуар театра состоит из театральных танцев, основанных на произведениях таких композиторов, как Вивальди, Стравинский, Барток, Орфф, и отличается завидным разнообразием репертуара. Рядом с ведущим хореографом Тамашом Юрониксом несколько известных европейских хореографов создали для компании современные художественные танцы. В 1993 году они получили название Szeged Modern Dance Company, назначив Тамаса Юроника художественным руководителем, а Андраса Патаки – режиссером и директором.

Кармина Бурана

Мы получаем представление о наполненной ритуалами жизни варварского поселения, пытающегося заработать на жизнь на руинах цивилизации и сражающегося за выживание, борющегося со своими страхами, пытающегося пережить все то, что навлекает на них судьба. Судьба, которая иногда приносит хорошие вещи, любовь, радость, а иногда приносит печаль или смерть. Девушка, чья жизнь должна была быть короткой, может на мгновение почувствовать себя по-настоящему счастливой, когда любовь заставляет ее забыть обо всех плохих вещах и заставляет ее верить в жизнь, которая может быть другой, может быть лучше. Но Фортуна непостоянна и жестока. Она не заботится о красоте момента. Переживая разочарования, радости и страхи, мы можем узнать намного больше о себе, наших собственных судьбах и шансах – о нашем собственном человечестве.

Музыка: Карл Офф
Хореография: Юроник Тамас
_________________________________________

Ungārijas Valsts teātris
Szeged Contemporary Dance Company

Ved uz Rīgu baletus “Carmina Burana” un “Don Juan”!

Teātra repertuāru veido teatralizētas dejas, kuru pamatā ir tādu komponistu kā Vivaldi, Stravinskis, Bartoks, Orfs darbi, un kas atšķiras ar plašu dažādību. Kopā ar vadošo horeogrāfu Tamašu Juroniksu vairāki Eiropas pazīstami horeogrāfi radīja modernas mākslinieciskas dejas. 1993. gadā viņi paņēma vārdu Szeged Modern Dance Company, ieceļot Tamaša Juroniksa par māksliniecisko vadītāju, un Andrasa Pataki par režisoru un direktoru.

Carmina Burana
Mēs iegūstam priekšstatu par piepildītu ar rituāliem barbaru apmetnes dzīvi, kuras iedzīvotāji cenšas nopelnīt iztiku uz civilizācijas drupām un cīnoties par izdzīvošanu, cīnoties ar savām bailēm, cenšas izdzīvot visu to, ko viņiem liek liktenis. Liktenis, kas dažkārt rada labas lietas, mīlestību, prieku un dažreiz rada bēdas vai nāvi. Meitene, kuras dzīvei vajadzēja būt īsai, uz brīdi var justies patiesi laimīga, kad mīlestība liek aizmirst par visām sliktajām lietām un liek ticēt dzīvei, kas varētu būt citāda, varbūt labāka. Bet Fortūna ir neveikla un nežēlīga. Viņai nerūp mirkļa skaistums. Piedzīvojot neapmierinātību, priekus un bailes, mēs varam uzzināt daudz vairāk par sevi, savu likteni un iespējām – par savu cilvēci.
Mūzika: Kārlis Orfs
Horeogrāfija: Juroniks Tamašs