Kortárs Balettért Alapítvány (Szegedi Kortárs Balett)
adatvédelmi tájékoztatója

 

  1. Bevezető
    A https://szegedikortarsbalett.hu címen elérhető honlapot az Horváth Miklós Gergő E.V. mint weboldal üzemeltető tartja fent, illetve adatfeldolgozóként a Rackhost Zrt. működteti. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja és annak szolgáltatásait igénybe veszi. A honlapon regisztráció nincs.

Az adatkezelő adatai:

/Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja/

Név: Horváth Miklós Gergő E.V.

Székhely: 6800, Hódmezővásárhely, Szerencse utca 18

Postacím: 6800, Hódmezővásárhely, Szerencse utca 18

Adószám: 69717156-1-26

E-mail: hmgergo.ev@gmail.com

Telefonszám: +36 20 935 7085

Az adatfeldolgozó adatai:

/Adatfeldolgozó: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik/

Név: Rackhost Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

E-mail: info@rackhost.hu

Telefonszám: +36 1 445 1200

Fax: +36 1 445 1201

Honlap: www.rackhost.hu

 

 

  1. A felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen felhasználási feltételek hatálya csak a https://szegedikortarsbalett.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, melyek a https://szegedikortarsbalett.hu honlapon található hivatkozás vezet.

A jelen feltételek módosításának jogát Horváth Miklós Gergő E.V. fenntartja.  

 

  1. Adatkezelés

A https://szegedikortarsbalett.hu honlap látogatása esetén a rendszer automatikusan rögzíti az érintett felhasználó kliensének (továbbá: számítógépének) IP címét,  – mely lehet publikus vagy nem publikus – a látogatás kezdő és befejező időpontját illetve – számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint az IP cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal egyáltalán nem kapcsolhatók össze, csupán statisztikai célokat szolgálnak a honlap további fejlesztésének érdekében.

Horváth Miklós Gergő E.V. fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó kliensén „cookie”-t helyezzen el (Cookie – azaz süti: a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag). A felhasználó ezt böngészője beállításával megtilthatja.

 

  1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni (ebben az esetben gondolva a Hírlevélre). A felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Horváth Miklós Gergő E.V. nem vállal felelősséget a felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely Horváth Miklós Gergő E.V. érdekeit sérti. A fentieken túl Horváth Miklós Gergő E.V. további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.
A felhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.
Amennyiben a felhasználó a jelen szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi,Horváth Miklós Gergő E.V. a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.
Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, Horváth Miklós Gergő E.V. a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

 

  1. Szellemi alkotások védelme

A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket – így különösen a Szegedi Kortárs Balett logóját –, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja a Szegedi Kortárs Balett.
A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban – elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben – foglaltak szerint használhatók fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A https://szegedikortarsbalett.hu honlap tartalmának szerzői-, illetve vagyonkezelői jogából fakadó jogaival – eltérő megjelölés hiányában – a Szegedi Kortárs Balett rendelkezik. A Szegedi Kortárs Balettnak kizárólagos joga van a tartalom egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásának engedélyezésére. Minden egyes felhasználás engedélyezéséről a Szegedi Kortárs Balettal előzetesen felhasználási szerződést kell kötni. Abban az esetben amennyiben valamely tartalomnak a Szegedi Kortárs Balett nem kizárólagos jogtulajdonosa, a felhasználónak kötelessége a művek felhasználására valamennyi jogtulajdonostól engedélyt kérni.
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a Szegedi Kortárs Balett engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben indokolatlanul nem károsítja a Szegedi Kortárs Balett vagy harmadik személy jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Magáncélra/házi használatra bárki készíthet a honlap tartalmáról másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. A célnak megfelelő módon és mértékig saját célra, valamint – vállalkozási tevékenységen kívüli – belső intézményi célra is készíthető másolat, tudományos vagy oktatási felhasználásra, amennyiben az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Ezen másolatok további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.
A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a Szegedi Kortárs Balett honlapjára való utalással (https://szegedikortarsbalett.hu).
A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban a Szegedi Kortárs Balett fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.

  1. A szolgáltatás folyamatossága

Horváth Miklós Gergő E.V. vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében.Horváth Miklós Gergő E.V. nem szavatolja az elérés szünetmentességét.Horváth Miklós Gergő E.V. a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
Horváth Miklós Gergő E.V. a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal!

      7. Horváth Miklós Gergő E.V.-hoz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül Horváth Miklós Gergő E.V.-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Horváth Miklós Gergő E.V. a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

Kommentek lezárva.